Et Kursus I Mirakler

Forord

Dette forord blev skrevet i 1977 som svar på mange menneskers ønske om en kort introduktion til ³Et Kursus i Mirakler". De første to afsnit - "Hvordan Det Blev Til" og "Hvad Det Er" - skrev Helen Schucman selv; det sidste afsnit - "Hvad Det Siger"- blev til igennem indre diktat på samme måde som det beskrives i forordet.

Hvordan Det Blev Til

Et Kursus i Mirakler begyndte med, at to mennesker pludselig tog en beslutning om at gå sammen om et fælles mål. De hed Helen Schucman og William Thetford, og var begge professorer i medicinsk psykologi ved Columbia Universitys fakultet for lægevidenskab og kirurgi i New York City. Det betyder ikke noget hvem de var, bortset fra at historien viser, at sammen med Gud er alle ting mulige. De var alt andet end åndeligt indstillede. Deres indbyrdes forhold var vanskeligt og ofte anspændt, og de var optaget af personlig og professionel accept og status. Kort sagt havde de en betydelig investering i verdens værdier. Deres tilværelse kunne næppe siges at være i overensstemmelse med noget som helst af det Kurset taler for. Helen, som var den der modtog materialet, beskriver sig selv således:

Jeg var psykolog og lærer, teoretisk set konservativ og ateistisk af indstilling, og arbejdede i et prestigefyldt og meget akademisk miljø. Så skete der noget, som udløste en kæde af begivenheder jeg aldrig kunne have forudsagt. Lederen af min afdeling erklærede uventet, at han var træt af de vrede og aggressive følelser vore holdninger afspejlede, og sluttede af med at "der må være en anden måde". Som om jeg havde fået et stikord, indvilgede jeg i at hjælpe ham med at finde den. Åbenbart er dette Kursus denne anden måde.

Selvom de mente det alvorligt, havde de store vanskeligheder med at komme igang med deres fælles projekt. Men de havde givet Helligånden den ³lille villighed", der, som Kurset understreger igen og igen, er tilstrækkelig til, at Han bliver i stand til at anvende en hvilken som helst situation til Sine formål, og forlene den med Sin magt. Helens personlige beretning fortsætter:

Tre overraskende måneder gik forud for den faktiske nedskrivning, hvor Bill foreslog, at jeg nedskrev de meget symbolske drømme og lavede nogle beskrivelser af de besynderlige billeder som kom til mig. Selvom jeg på det tidspunkt var blevet mere vant til det uventede, var jeg stadig meget overrasket da jeg skrev: "Dette er et kursus i mirakler". Det var mit første møde med Stemmen. Den lavede ingen lyd, men syntes at give mig en slags hurtig, indre diktat, som jeg nedskrev på en stenogramblok. Det var aldrig automatskrift. Den kunne afbrydes når som helst og genoptages senere. Den gjorde mig meget utilpas, men det faldt mig aldrig alvorligt ind at stoppe. Det syntes at være en særlig opgave jeg på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, havde besluttet at udføre. Det repræsenterede virkeligt et fælles arbejdsprojekt for Bill og mig, og meget af dets betydning ligger heri, er jeg sikker på. Jeg nedskrev det Stemmen "sagde" og læste det for ham dagen efter, og han skrev det på maskine efter mit diktat. Jeg går ud fra at han også havde sin specielle opgave. Uden hans opmuntring og støtte, ville jeg aldrig have været i stand til at fuldføre min. Hele processen tog omkring syv år. Tekstbogen kom først, så Arbejdsbogen for Studerende, og til sidst Håndbogen for Lærere. Der er kun foretaget nogle få og mindre ændringer. Navne på kapitler og overskrifter er blevet indskudt i Tekstbogen, og nogle af de mere personlige henvisninger der kom i begyndelsen, er blevet slettet. Bortset herfra er materialet grundlæggende uændret.

Navnene på dem som har arbejdet sammen om nedskrivningen af Kurset er ikke taget med på omslaget, fordi Kurset kan og bør stå for sig selv. Det er ikke hensigten at det skal danne grundlag for endnu en kult. Dets eneste formål er at vise en måde, som vil give nogle mennesker muligheden for at finde deres egen Indre Lærer.

Hvad Det Er

Som titlen antyder, er Kurset hele vejen igennem organiseret som et undervisningsredskab. Det består af tre bøger: En Tekstbog på 669 sider, (der efterfølgende refereres til med T) en Arbejdsbog for Studerende på 488 sider (A), og en Håndbog for Lærere på 92 sider (H). Sidstnævnte indeholder desuden en ordforklaring (O) på 12 sider. Den rækkefølge de studerende vælger at bruge bøgerne i, og den måde de vælger at studere dem på, afhænger af deres specielle behov og præferencer. Det pensum Kurset foreslår, er omhyggeligt udtænkt og forklaret skridt for skridt, både på de teoretiske og de praktiske planer. Det lægger vægt på anvendelse frem for teori, og oplevelse frem for teologi. Det erklærer udtrykkeligt at "en universel teologi er umulig, men en universel oplevelse er ikke kun mulig, men nødvendig" (O.in.2.5.) Selvom Kurset er kristent i sin fremstilling, omhandler det universelle åndelige temaer. Det understreger at det kun er een version af den universelle plan. Der er mange andre, og denne er kun forskellig fra dem i formen. De fører alle til Gud i sidste instans. Tekstbogen er stort set teoretisk, og fremstiller de begreber Kursets tankesystem er baseret på. Dens ideer indeholder fundamentet for Arbejdsbogens lektioner. Uden den praktiske anvendelse Arbejdsbogen giver mulighed for, ville Tekstbogen stort set forblive en række abstraktioner, som næppe ville være tilstrækkelige til at frembringe den omvending i tankegangen, som er Kursets mål. Arbejdsbogen indeholder 365 lektioner, en for hver dag i året. Det er imidlertid ikke nødvendigt at tage lektionerne i det tempo; nogen kan for eksempel ønske at blive ved en særligt tiltrækkende lektion mere end een dag. Instruktionen anmoder kun indtrængende om, at man ikke forsøger at tage mere end een lektion om dagen. Arbejdsbogens praktiske natur fremhæves i introduktionen til dens lektioner, og den understreger oplevelse igennem anvendelse, fremfor en forudgående forpligtelse til et åndeligt mål:

Nogle af de ideer arbejdsbogen præsenterer, vil du finde det vanskeligt at tro på, og andre vil muligvis synes ret foruroligende. Dette gør ikke noget. Du bliver kun bedt om at anvende ideerne som det anvises dig at gøre det. Du bliver ikke bedt om at dømme dem overhovedet. Du bliver kun bedt om at anvende dem. Det er anvendelsen af dem der vil give dem mening for dig, og som vil vise dig at de er sande. Husk kun dette: Du behøver ikke at tro på ideerne, du behøver ikke at acceptere dem, og du behøver end ikke modtage dem velvilligt. Nogle af dem vil du muligvis aktivt modsætte dig. Intet af dette gør noget, eller nedsætter deres effektivitet. Men tillad ikke dig selv at gøre undtagelser i anvendelsen af de ideer arbejdsbogen indeholder, og uanset hvad dine reaktioner på ideerne måtte være - brug dem. Intet mere end det er nødvendigt. (A-d.I.in.8,9)

Endelig vil Håndbog for Lærere, som er skrevet i form af spørgsmål og svar, give svar på nogle af de sandsynlige spørgsmål en studerende kan finde på at stille. Den indeholder desuden en afklaring af en del af de begreber Kurset anvender, og forklarer dem inden for Tekstbogens teoretiske ramme. Kurset gør ikke krav på at være endegyldigt, ligesom hensigten med Arbejdsbogens lektioner ikke er at fuldende den studerendes indlæring. I sidste instans overlades læseren til sin egen Indre Lærer, Som vil lede den videre undervisning som Han anser det for passende. Selvom Kurset er meget vidtfavnende i sit perspektiv, kan sandhed ikke begrænses til nogen endelig form, hvilket klart kommer til udtryk i en sætning i slutningen af Arbejdsbogen:

Dette kursus er en begyndelse, ikke en afslutning........Du får ikke flere lektioner, for de er ikke nødvendige længere. Hør fra nu af kun Stemmen for Gud.......Han vil lede dine anstrengelser, og fortælle dig nøjagtigt hvad du skal gøre, hvordan du skal instruere dit sind, og hvornår du skal komme til Ham i stilhed, og bede om Hans sikre vejledning og Hans sikre Ord.(A.d.II.E)

Hvad Det Siger

Intet virkeligt kan trues.
Intet uvirkeligt eksisterer.
Heri ligger Guds fred.

Sådan begynder Et Kursus i Mirakler. Det skelner fundamentalt imellem det virkelige og det uvirkelige; imellem viden og opfattelse. Viden er sandhed, under een lov, kærlighedens lov, eller Gud. Sandhed er uforanderlig, evig og eentydig. Den kan være uerkendt, men den kan ikke forandres. Den gælder for alt hvad Gud skabte, og kun det Han skabte er virkeligt. Den ligger ud over hvad der kan læres, fordi den er hinsides tid og proces. Den har ingen modsætning; ingen begyndelse og ingen slutning. Den er blot. Opfattelsens verden derimod, er en verden af tid, af forandring, af begyndelser og afslutninger. Den er baseret på fortolkning, ikke på kendsgerninger. Det er en verden af fødsel og død, grundlagt på troen på mangel, tab, adskillelse og død. Den er tillært og ikke givet, lægger vægt på selektiv opfattelse, er ustabil i sin funktion og upræcis i sine fortolkninger.

På basis af henholdsvis viden og opfattelse rejser der sig to vidt forskellige tankesystemer, som er modsætninger i enhver henseende. I videns rige eksisterer ingen tanker adskilt fra Gud, fordi Gud og Hans Skabning deler een Vilje. Opfattelsens verden derimod, er lavet af troen modsætninger og adskilte viljer i stadig konflikt med hinanden og med Gud. Det opfattelse ser og hører synes at være virkeligt, fordi den kun lader det at komme ind i bevidstheden, som er i overensstemmelse med opfatterens ønsker. Dette fører til en verden af illusioner, en verden konstant må forsvares, netop fordi den ikke er virkelig.

Når du er blevet fanget i opfattelsens verden, er du fanget i en drøm. Du kan ikke undslippe uden hjælp, fordi alt hvad dine sanser viser dig kun bekræfter drømmens virkelighed. Gud har sørget for Løsningen, den eneste Vej ud, den sande Hjælper. Det er Hans Stemmes - Hans Helligånds - funktion at mægle imellem de to verdener. Det kan Han gøre, fordi Han på den ene side kender sandheden, og på den anden side også ser vore illusioner, men uden at tro på dem. Det er Helligåndens mål at hjælpe os til at undslippe drømmeverdenen, ved at lære os hvordan vi skal vende vore tanker om og aflære vore fejltagelser. Tilgivelse er Helligåndens store hjælpemiddel til at lære os, hvordan vi bringer denne omvending af tankerne i stand. Kurset har dog sin egen definition af hvad tilgivelse virkeligt er, ligesom det definerer verden på sin egen måde.

Den verden vi ser, afspejler blot vores egen indre referenceramme - de fremherskende ideer, ønsker og følelser i vore sind. "Projektion laver opfattelse" (T-21.in.1.1.). Først ser vi indad, beslutter hvilken slags verden vi ønsker at se, og så projicerer vi denne verden ud, og gør den til sandhed som vi ser den. Vi gør den sand igennem vore fortolkninger af hvad det er vi ser. Hvis vi bruger opfattelse til at retfærdiggøre vore egne fejltagelser - vores vrede, vores lyst til at angribe, vores manglende kærlighed i hvilken form den end viser sig - vil vi se en verden af ondskab, ødelæggelse, nag, misundelse og håbløshed. Alt dette må vi lære at tilgive, ikke fordi vi så er "gode" og "barmhjertige", men fordi det vi ser ikke er sandt. Vi har forvrænget verden med vore forvrængede forsvar, og ser derfor noget som ikke er der. Efterhånden som vi lærer at erkende vore fejlopfattelser, lærer vi også at overse dem, eller at "tilgive". På samme tid tilgiver vi os selv, og ser forbi vore forvrængede selvopfattelser til det Selv, Som Gud skabte i os og som os. Synd defineres som "mangel på kærlighed² (T-1.IV.3.1.). Da kærlighed er alt hvad der er, er synd i Helligåndens øjne en fejltagelse som skal rettes, frem for noget ondt som skal straffes. Vore følelser af utilstrækkelighed, svaghed og ufuldkommenhed stammer fra den stærke investering i "mangelprincippet", som styrer hele denne verden af illusioner. Baseret på dette søger vi det i andre, som vi føler vi mangler i os selv. Vi "elsker" en anden i den hensigt at få noget selv. Det er faktisk det der går for at være kærlighed i drømmeverdenen. Der kan ikke være nogen større fejltagelse end den, for kærlighed er ude af stand til at bede om noget.

Kun sind kan virkeligt forenes, og hvem Gud har sammenføjet, kan intet menneske adskille. (T-17.III.7.3.). Det er dog kun på Sindets Kristus- niveau sand forening er mulig, og den er faktisk aldrig gået tabt. Det "lille jeg" forsøger at fremhæve sig selv igennem ydre anerkendelse, ydre besiddelser og ydre "kærlighed". Det Selv Gud skabte har ikke brug for noget. Det er for evigt fuldstændigt, trygt, elsket og elskende. Det søger at dele frem for at få; at udvide sig frem for at projicere. Det har ingen behov, og ønsker at forene sig med andre på basis af deres gensidige bevidsthed om overflod. Verdens specielle forhold er destruktive, selviske og barnligt egocentriske. Dog kan disse forhold, hvis de overgives til Helligånden, blive det mest hellige på denne jord - de mirakler som viser vejen tilbage til Himlen. Verden bruger sine specielle forhold som et sidste våben til udelukkelse og et bevis på adskillelse. Helligånden forvandler dem til fuldkomne lektioner i tilgivelse og i at vågne fra drømmen. Hvert eneste er en mulighed for at lade opfattelser blive helbredt og fejltagelser korrigeret. Hvert eneste er endnu en chance for at tilgive sig selv ved at tilgive den anden. Og hvert eneste bliver endnu en invitation til Helligånden og til at huske Gud.

Opfattelse er en funktion af kroppen, og repræsenterer derfor en begrænsning af bevidstheden. Opfattelse ser igennem kroppens øjne og hører igennem kroppens ører. Den bevirker de begrænsede reaktioner kroppen udfører. Kroppen er tilsyneladende stort set selvmotiveret og uafhængig, men faktisk reagerer den kun på sindets hensigter. Hvis sindet ønsker at bruge den til angreb i en eller anden form, bliver den et bytte for sygdom, alderdom og forfald. Hvis sindet accepterer Helligåndens formål med den i stedet, bliver den en nyttig måde at kommunikere med andre på, usårlig så længe der er brug for den, hvorefter den blidt lægges væk når den ikke er til nytte længere. I sig selv er den neutral, som alt andet i opfattelsens verden. Om den skal anvendes til egoets eller til Helligåndens formål afhænger helt af hvad sindet ønsker.

Det modsatte af at se igennem kroppens øjne er Kristi vision, som afspejler styrke fremfor svaghed, eenhed fremfor adskillelse og kærlighed fremfor frygt. Det modsatte af at høre igennem kroppens ører, er kommunikation igennem Stemmen for Gud, Helligånden, som er forblevet i hver enkelt af os. Hans Stemme synes fjern og vanskelig at høre, fordi egoet, som taler for det lille, adskilte selv, synes at tale meget højere. Det er faktisk omvendt. Helligånden taler med umiskendelig klarhed og overvældende appel. Ingen, som ikke vælger at identificere sig med kroppen, kan på nogen måde være døv for Hans budskaber om udfrielse og håb, ej heller kan han undgå med glæde at tage imod Kristi vision i bytte for hans ynkelige billede af sig selv.

Kristi vision er Helligåndens gave, Guds alternativ til illusionen om adskillelse og troen på at synd, skyld og død er virkelige. Den er den eneste korrektion af alle opfattelsens fejltagelser, forsoningen af de tilsyneladende modsætninger denne verden er baseret på. Dens venlige lys viser alle ting i et andet perspektiv, og afspejler et tankesystem som vokser ud af viden, og gør tilbagevenden til Gud ikke blot mulig, men uundgåelig. Hvad der før blev betragtet som uretfærdigheder, begået imod een af en anden, bliver nu et råb om hjælp og genforening. Synd, sygdom og angreb ses som fejlopfattelser, der råber på at blive afhjulpet igennem mildhed og kærlighed. Forsvar nedlægges, fordi der ikke er brug for dem hvor der intet angreb er. Vore brødres behov bliver vore egne, fordi de rejser sammen med os på vejen til Gud. Uden os ville de fare vild. Uden dem kunne vi aldrig selv finde vej.

Tilgivelse er ukendt i Himlen, hvor behovet for den ville være utænkeligt. Men i denne verden er tilgivelse en nødvendig korrektion for alle de fejltagelser vi har lavet. At tilbyde tilgivelse, er den eneste måde vi selv kan få den på, for det er en genspejling af Himlens lov om, at det at give og at modtage er det samme. Himlen er den naturlige tilstand for alle Guds Sønner, som Han skabte dem. Sådan er deres virkelighed i evighed. Den har ikke forandret sig fordi den er blevet glemt.

Tilgivelse er det middel vi vil huske med. Hvad der før blev betragtet som uretfærdigheder, begået imod een af en anden, bliver nu et råb om hjælp og genforening. Synd, sygdom og angreb ses som fejlopfattelser, der råber på at blive afhjulpet igennem mildhed og kærlighed. Forsvar nedlægges, fordi der ikke er brug for dem hvor der intet angreb er. Vore brødres behov bliver vore egne, fordi de rejser sammen med os på vejen til Gud. Uden os ville de fare vild. Uden dem kunne vi aldrig selv finde vej.

Den tilgivne verden bliver porten til Himlen, fordi vi ved dens nåde endelig kan tilgive os selv. Når vi ikke længere holder nogen fanget i skyld, bliver vi fri. Ved at anerkende Kristus i alle vore brødre, anerkender vi Hans Tilstedeværelse i os selv. Når vi glemmer alle vore fejlopfattelser, og der ikke længere er noget fra fortiden som holder os tilbage, kan vi huske Gud. Herudover kan intet læres. Når vi er rede, vil Gud Selv tage det sidste skridt i vores tilbagevenden til Ham.

 

Living Miracles Europe

 

Nonprofit Europe Awakening Mind Organization

in Klässbol Värmland, Sweden

E-mail: [email protected]

MiraJennyUrsulaKirstenDavid1

Join a Network of David's friends in European Union

Participate in & enjoy this new Living Miracles networking website for Europe. With this website you can participate in bringing David to your country in Europe & share music, videos, mp3s, & discussions with others in Europe:

http://www.facebook.com/pages/Living-Miracles-Europe/130398353666724

To download teachings in audio (mp3) format and watch videos with David please visit http://awakeningmindeurope.org

If you live in Europe and would like to order something:
Please contact Ewa-Britt Andersson by e-mail: [email protected]
or phone: Mobile: 0046 (0)705604277

Make your donation to:
Banque Populaire de la Cote D'Azur
26, avenue Gambetta, 83400 Hyeres Les Palmiers, France
IBAN: FR76 1560 7000 8260 4273 3002 391, SWIFT Code: CCBPFRPPNCE

In Sweden please use:
Plusgiro for Living Miracles Europe: PG 479929-2

Visit http://awakeningmindeurope.org for more mp3 files & online videos.

 _________________________________________________________

 

Home

Info / Donations:

Links:

Teacher of Teachers (Step by step curriculum)

-with writings & mp3s leading to Enlightenment

Foundation for the Awakening Mind

Read A Course In Miracles Online for Free

ACIM.cc - More Links and Free Materials

 

 

Privacy Policy